Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Cán bộ công đoàn

Hướng dẫn số 03/HD-CĐK của Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền quý I năm 2021

Hướng dẫn số 03/HD-CĐK của Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền quý I năm 2021

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2021 như sau:

Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Những điều cần biết về Đại hội công đoàn các cấp

Những điều cần biết về Đại hội công đoàn các cấp

Đại hội công đoàn các cấp là hội nghị lớn của tổ chức công đoàn để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng, được tổ chức định kỳ theo nguyên tắc, thể lệ riêng, có tính nghi lễ và trọng thể cao, theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội...

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sau 10 năm tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt. Để khuyến khích, nâng cao ý thức...

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một...