Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo: Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Quyết định số 3041/QĐ-DCT ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM. 

Nay Nhà trường thông báo kết quả truyển dụng tại Quyết định kèm theo

1. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021:

 

 

2. Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 và Phụ lục đính kèm:

 

Các File đính kèm thông báo:

731-TB-DCT- TB Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của ĐHCNT TPHCM.pdf

3041-QD-DCT- Quyết định V/v công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 ĐHCNTP TPHCM.pdf