Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Tổ công đoàn trực thuộc

Giới thiệu Tổ công đoàn phòng Tổ chức Hành chính

Giới thiệu Tổ công đoàn phòng Tổ chức Hành chính

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Tổ công đoàn phòng Tổ chức Hành chính ngày càng phát triển vững mạnh và đổi mới. Là đơn vị trực thuộc của Trường, phòng Tổ chức hành chính có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, công tác...

Giới thiệu Tổ công đoàn Trung tâm Thí nghiệm Thực hành

Giới thiệu Tổ công đoàn Trung tâm Thí nghiệm Thực hành

Tổ công đoàn Trung tâm Thí nghiệm Thực hành là nơi gắn bó mật thiết với công đoàn viên (CĐV) và người lao động tại đơn vị. Số lượng CĐV là 19 trong đó có 7 công đoàn viên nữ

Giới thiệu Tổ công đoàn phòng Quản trị Thiết bị

Giới thiệu Tổ công đoàn phòng Quản trị Thiết bị

Tổ Công đoàn phòng Quản trị Thiết bị là một tập thể công đoàn viên đoàn kết, năng động, gồm 20 công đoàn viên trong đó có 17 công đoàn viên Nam và 03 công đoàn viên Nữ. Ngoài việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phương châm của tổ công đoàn là...

Giới thiệu Tổ công đoàn phòng Khoa học Công nghệ

Giới thiệu Tổ công đoàn phòng Khoa học Công nghệ

Tổ Công đoàn hiện có 06 công đoàn viên, trong đó có 04 công đoàn viên nữ. Được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Trường, Tổ công đoàn Phòng Khoa học Công nghệ thực hiện tốt vai trò và chức năng nhiệm vụ cơ bản của tổ chức công đoàn.

Giới thiệu Tổ công đoàn Trung tâm Giáo dục phổ thông

Giới thiệu Tổ công đoàn Trung tâm Giáo dục phổ thông

Có thể nói Trung tâm Giáo dục Phổ thông là một đơn vị đặc biệt của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vì Trung tâm chỉ đào tạo học sinh học hệ trung học phổ thông. Về quy mô, năm học 2021 – 2022, có 44 lớp trong đó có 14 lớp...

Giới thiệu Tổ công đoàn phòng Sau đại học và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu Tổ công đoàn phòng Sau đại học và Hợp tác quốc tế

Tổ Công đoàn được thành lập từ năm 2017, với quy mô ban đầu là 4 thành viên và tới nay Tổ Công đoàn Phòng SĐH&HTQT có 09 Công đoàn viên trong đó có 05 Công đoàn viên nữ.

1 2 3 4 > >>