Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản mới

Giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

Giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

Vào ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019. BLLĐ 2019 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 và thay thế BLLĐ 2012, trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Hướng dẫn số 03/HD-CĐK của Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền quý I năm 2021

Hướng dẫn số 03/HD-CĐK của Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền quý I năm 2021

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2021 như sau:

Quyết định về việc thành lập câu lạc bộ cầu lông Hufi

Quyết định về việc thành lập câu lạc bộ cầu lông Hufi

Quyết định về việc thành lập câu lạc bộ cầu lông Hufi

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Ngày 28/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.